Reklama

Zostań dyrektorem

Opublikowano:
Autor:

Zostań dyrektorem - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Ponownie został ogłoszony konkurs na dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty do 15 kwietnia, do godz. 15.30

Poniżej dokładna treść ogłoszenia o konkursie: Burmistrz miasta Kłodzka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku przy ul. Łukasiewicza 4 na czas określony - 3 lata. I Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania. 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe uzyskane w formie studiów magisterskich, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, etnografia, kulturoznawstwo; 2) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kultury; 3) obywatelstwo polskie; 4) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach; 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym. 2. Kryteria dodatkowe: 1) umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie i organizatorskie; 2) dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną i artystyczną. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) kierowanie pracą Muzeum; 2) realizacja zadań statutowych Muzeum; 3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kłodzko. 4. Wnioski kandydatów powinny zawierać: 1) pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej; 2) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy i osiągnięć; 3) kwestionariusz osobowy, według wzoru do pobrania ze strony BIP Urzędu Miasta w Kłodzku; 4) pisemną autorską koncepcję funkcjonowania Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku na okres 3 lat od objęcia stanowiska dyrektora Muzeum; 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej stronie (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS) 6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe; 8) oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.); 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.); 10) adres do korespondencji elektronicznej. Do wniosku mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie. Dokumenty wymienione w pkt 1)-4) i 6)-9) powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty wymienione w pkt 5) powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. II Termin i miejsce składania wniosków o przystąpienie do konkursu 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydata wniosku o przystąpienie do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2015 roku, do godz. 15.30. 2. Wniosek o przystąpienie do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Konkurs - Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku”. 3. Wniosek należy wysłać na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko lub złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku (pokój 101). 4. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Kłodzku. III Informacje dodatkowe 1. Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Muzeum, przy ul. Łukasiewicza 4, w godzinach pracy Muzeum (od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00). Informacja udzielana będzie w sekretariacie Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 2. Informacji o konkursie udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, tel. 74 865 46 97, pokój nr 222. 3. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu. 4. Kandydat na stanowisko dyrektora zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Kłodzka. 5. Informacje o terminie posiedzeń Komisji Konkursowej oraz podjęte przez nią uchwały będą umieszczane na stronie BIP Urzędu Miasta w Kłodzku. 6. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. 7. Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od terminu składania aplikacji. 8. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej zostaną dołączone do jego akt osobowych, natomiast dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną im odesłane lub odebrane przez nich osobiście po zakończeniu postępowania konkursowego źródło: UM Kłodzko

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy