Reklama

Pierwszy kwartał policji

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Pierwszy kwartał policji - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wzrost wykrywalności sprawców przestępstw to trendy podsumowujące pierwszy kwartał 2015 roku pracy policji

Ocena społeczna Policji - w styczniu 2015 r. zrealizowano kolejną, ósmą edycję Polskiego Badania Przestępczości (PBP). Jest to badanie opinii społecznej przeprowadzane corocznie na reprezentatywnej grupie 17 tysięcy Polaków. Z najnowszej edycji PBP wynika, że ponad trzy czwarte Polaków (78,1%) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje co piąty badany (18,9%). Jest to nieco lepszy wynik niż w roku ubiegłym. W porównaniu z deklaracjami z roku ubiegłego zmalał lęk przed niektórymi zagrożeniami. Polacy w mniejszym stopniu obawiają się bójek i pobić (spadek o 7,1 p.p.), kradzieży (spadek o 6,4 p.p.), agresji ze strony osób pijanych lub narkomanów (spadek o 6,0 p.p.), a także wymuszeń i okupów (spadek o 4,5 p.p.), włamań (spadek o 4,2 p.p.), zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży (spadek o 3,2 p.p.) oraz handlu narkotykami (spadek o 3,3 p.p.). W tym roku co siódma osoba deklaruje, że widuje patrole Policji każdego dnia (14,7%, wzrost o 5,1 p.p.). Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez CBOS w dniach 5-11 marca 2015 roku wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą służbą mundurową. Obecnie 65% ankietowanych dobrze ocenia pracę policjantów. Można powiedzieć, że w porównaniu do września 2014 roku, oceny Policji są nadal wysokie i stabilne. Warto zwrócić uwagę, że Policja jest oceniana ponad dwukrotnie lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura. Przestępczość w okresie styczeń – marzec 2015 r. W pierwszym kwartale 2015 roku policjanci wykryli ogółem o 1,5 % sprawców przestępstw więcej niż w tym samym okresie 2014 roku - wskaźnik wykrywalności przestępczości ogółem wyniósł 74,8 %. W 7 wybranych kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy) w okresie styczeń-marzec 2015 r. wykryto o 1,4% sprawców przestępstw więcej niż w okresie styczeń-marzec 2014 r. W pierwszym kwartale tego roku wskaźnik wyniósł 48,7%, natomiast w analogicznym okresie 2014 r. wynosił 47,3%. W przypadku kradzieży mienia w pierwszym kwartale br. nastąpił wzrost wykrywalności tego typu przestępstw o 2,4%. Zwalczanie przestępczości narkotykowej - w I kwartale 2015 roku Policja zabezpieczyła łącznie 265,5 kg marihuany, w tym KWP/KSP 177,9 kg, a CBŚP 87,6 kg. Nastąpił znaczący wzrost ilości zabezpieczonej marihuany w porównaniu do I kwartału 2014 przez KWP/KSP o 32,8% (o 58,4 kg) więcej. W I kwartale 2015 roku Policja zlikwidowała łącznie 162 plantacje konopi, w tym KWP/KSP 136 plantacji, a CBŚP 26 plantacji. W porównaniu do I kwartału 2014 r (łącznie 57), KWP/KSP zlikwidowała o 106 (77,9%) plantacji więcej. Przestępczość gospodarcza - w I kwartale 2015 roku policjanci pionu przestępczości gospodarczej w trakcie realizacji prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 78.755.820 złotych i stanowi to progres w stosunku do analogicznego okresu I kwartału 2014 roku, w którym wartość ta wyniosła - 68.427.974 złotych. Zabezpieczenie mienia - w pierwszym kwartale 2015 r. Policja w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zabezpieczyła mienie o łącznej wartości 327 958 024 zł (w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., kiedy zabezpieczono 159 318 100 zł - wskaźnik dynamiki 206 %). Poszukiwanie osób - pomimo odnotowywanego stałego wzrostu liczby zgłaszanych zaginięć osób, na skutek podejmowanych bieżących działań oraz wdrażania nowych procedur, skuteczność prowadzonych poszukiwań na koniec I kwartału 2015 roku wyniosła najwyższy od 1 stycznia 2013 roku wskaźnik, tj. 118%. W tym okresie czasu liczba osób zaginionych zmalała z 4 282 osób poszukiwanych w dniu 1 stycznia 2013 roku do 3 631 osób poszukiwanych w dniu 31 marca 2015 roku. Tylko w 2014 roku zgłoszono ponad 20 tysięcy zaginięć. Jednocześnie w tym samym roku odnaleziono ponad 21 tysięcy osób. W 364 przypadkach były to zgłoszenia zaginięć sprzed lat. Z roku na rok maleje liczba osób nieodnalezionych – wszystko to są efekty pozytywnych zmian w Policji, która z powodzeniem tworzy ogólnopolski system poszukiwań osób zaginionych. Zmiany te zostały pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli i MSW. Przestępstwa „na wnuczka” – z uwagi na z rosnącą dynamiką przestępczości związanej z oszustwami „na wnuczka” Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zainicjowało prace mające na celu powołanie grupy operacyjno-procesowej do koordynacji przestępstw dokonywanych tą metodą. Do zadań tej grupy należeć będzie nadzorowanie i monitorowanie zjawiska tego typu przestępczości na obszarze całego kraju, jak również uczestniczenie w rozpracowywaniu międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się przestępstwami z grupy oszustw „na wnuczka”. Pseudokibice - w Biurze Służby Kryminalnej KGP funkcjonuje koordynator krajowy ds. pseudokibiców, którego zadaniem jest koordynacja działań pionu kryminalnego Policji w Polsce w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz nadzór nad czynnościami realizowanymi przez jednostki podległe. 10 marca 2015 r., z inicjatywy BSK KGP zostało zorganizowane spotkanie koordynatorów ds. pseudokibiców działających w strukturach Wydziałów Kryminalnych KWP oraz przedstawicieli Wydziałów ds. Pseudokibiców KSP/KWP. Przedmiotem spotkania było omówienie stanu rozpoznania środowiska pseudokibiców, aktualnie prowadzonych spraw operacyjnych, a także dyskusja nad bieżącymi problemami związanymi ze zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Przygotowanie Policji do realizacji zadań po zmianach procedury karnej - w ramach kompleksowych działań mających na celu przygotowanie Policji do realizacji zadań po zmianie procedury karnej od 1 lipca 2015 roku prowadzony jest stały monitoring doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy z zakresu zmian w procedurze karnej we wszystkich garnizonach Policji. Dotychczas we wszystkich jednostkach Policji przeszkolono łącznie 30.634 policjantów, w tym 20.527 służby kryminalnej oraz 10.107 pionu prewencji, zajmujących się pracą procesową. W zakresie planowanych szkoleń do objęcia doskonaleniem zawodowym pozostało 4.227 osób wyżej wymienionych pionów. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - w pierwszym kwartale 2015 roku policjanci sporządzili 18 284 formularzy „Niebiska Karta – A”, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 4% (755 formularzy), z czego 14 819 były to formularze wszczynające procedurę (spadek o 6,1%), a 3 465 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w rodzinie założonych w trakcie trwającej procedury (wzrost o 5,9%). Wzrosła ogólna liczba zatrzymanych przez Policję osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie o 30,7%, osiągając wartość 3 771. Spośród wszystkich sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu 2 225 zostało doprowadzonych do izb wytrzeźwień lub innych tego typu placówek (wzrost o 2%), a 3 939 osób doprowadzonych zostało przez policjantów do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (spadek o 4,8%). Efekty działań Centralnego Biura Śledczego Policji – na uwagę zasługuje 43% wzrost (ze 133 do 190) w I kwartale br. liczby podejrzanych ustalonych w zakresie zwalczania przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy, w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Ponadto, funkcjonariusze CBŚP odnotowali w omawianym okresie, aż 3963% wzrost ujawnionego BMK (170 litrów w I kw. 2014 r. – 6907 litrów w I kw. 2015 r.). Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli o 501% więcej nielegalnego tytoniu (23 671 kg w I kwartale 2014 r. - 142 225 kg w I kwartale 2015 r.). Wybrane realizacje CBŚP: Policjanci CBŚP w lutym br. rozbili międzynarodową grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem podatku VAT przy obrocie paliwem. Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o wartości 2 mld zł. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa wyniosła co najmniej 500 mln zł. W sprawie przeprowadzono 2 realizacje, gdzie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 13 osób, łącznie przedstawiono 26 zarzutów. Łączna wartość tymczasowego zajęcia mienia w tej sprawie wynosi 172 441 284 zł. Prowadząc działania wobec zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, policjanci biura ujawnili magazyn przerzutowy, w którym znajdowały się znaczne ilości papierosów oraz tytoniu do fajki wodnej. W wyniku 4 realizacji zatrzymano 3 osoby. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty przechowywania wyrobów tytoniowych nie zawierających wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Uszczuplenia Skarbu Państwa szacuje się na 14 571 818 zł. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – porównując I kwartał roku 2015 z 2014 nastąpił spadek liczby wypadków o 217 (-3,1%), zabitych o 17 (-2,6%) i rannych o 388 (-4,6%). W analogicznym okresie zwiększono liczbę badań na zawartość alkoholu z 4 002 836 do 4 889 557, co oznacza wzrost o 22,2%. Ujawnianie wykroczeń - w I kwartale 2015 r. nastąpił wzrost liczby ujawnionych wykroczeń w odniesieniu do tożsamego okresu roku ubiegłego. W okresie 01.01. – 31.03.2014 r. ujawniono 1 983 946 wykroczeń, zaś w okresie 01.01. – 31.03.2015 r. liczba ich wyniosła 2 090 453, co stanowi wzrost o 106 507 czynów (5,37%). Najliczniejszą grupę wykroczeń stanowią czyny przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W I kwartale 2015 r. ujawniono 1 514 039 czynów, zaś w I kwartale 2014 - 1 414 219, co stanowi wzrost ich liczby o 7,06%. Najczęściej stosowaną formą reakcji na wykroczenia, zarówno w I kwartale roku 2014, jak i w I kwartale 2015 r., było postępowanie mandatowe. Natomiast w I kwartale 2015 r. nastąpił spadek liczby zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego w stosunku do sprawców wykroczeń (pouczeń), dynamika w stosunku do I kwartału 2014 r. wyniosła 83,06%. Realizacja limitów przyjęcia do służby w Policji - 2 kwietnia 2015 r., zgodnie z określonymi przez Komendanta Głównego Policji terminami i limitami przyjęć na rok 2015, zostało zrealizowane pierwsze przyjęcie do służby w Policji. Limit określony został na poziomie 400 osób. Do służby w Policji przyjętych zostało 400 osób, co stanowi 100%. Kolejny termin przyjęcia do służby w Policji w roku 2015 ustalony został przez Komendanta Głównego Policji na 2 lipca 2015 r. z limitem 600 osób. Ogółem w 2015 r. planuje się przyjąć 3000 osób. Współpraca ze światem nauki – Policja zgłosiła do MSW 12 propozycji tematów projektów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Źródło- KGP

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy