REKLAMA

Wnioski Klubu Radnych SLD do Prezydenta RP i parlamentarzystów

Publikujemy 2 wnioski Klubu SLD Radnych Powiatowych złożone podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2016

Kłodzko 27.04.2016r
Dariusz Kłonowski
Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Maciej Awiżeń

Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie kłodzkim wspierając przyszłe i już uruchomione procesy inwestycyjne, w których pozyskani inwestorzy i samorządy mają wielkie problemy oraz opóźnienia spowodowane zmianami polskiego prawa, wnioskuje do Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Rady Powiatu Kłodzkiego jak niżej;

WNIOSEK NR. 1
Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego aby wystąpić do Rządu RP i Parlamentarzystów okręgu wałbrzyskiego o podjęcie na podstawie art.118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych w celu koniecznego uproszczenia i przyśpieszenia procedury planistycznej obowiązującej gminy, dla inwestorów tworzących nowe zakłady produkcyjne i miejsca pracy.
Jednocześnie wnioskuje się o nową i obowiązującą właściwe organy wszystkich szczebli, jednoznaczną wykładnię prawną traktującą wielkie inwestycje rozwojotwórcze, tworzące nowe miejsca pracy w gminach, jako inwestycje celu publicznego. Inwestorzy takich inwestycji powinni korzystać w interesie publicznym ze specjalnej drogi legislacyjnej pozwalającej gminom wydawać decyzje o lokalizacji celu publicznego stosując zastępstwo planu miejscowego i traktować planistyczną przestrzeń w/w inwestycji jako wyłączoną dla nieprzerwanego kontynuowania procesu inwestycyjnego.

Uzasadnienie
Na przykładzie Projektu Inwestycyjnego „ Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” obliczonego na 2000 miejsc pracy w powiecie kłodzkim o ok. 20% bezrobociu widać jak ułomnie wygląda proces inwestycyjny w Polsce, która w swojej narodowej strategii działania powinna przyciągać wielkich inwestorów stosując przyjazne prawo.
Dotychczasowa 5- letnia historia w/w przedsięwzięcia obrazuje skalę problemu a jednocześnie skalę marnowania wielkiej szansy rozwoju regionu ziemi kłodzkiej
4 grudnia 2011 roku, w atmosferze niedowierzania została ogłoszona pierwsza deklaracja reaktywacji kopalni Nowa Ruda i deklaracja pozyskania inwestora. Inwestor z Australii , polskiego pochodzenia, pojawił się w lutym 2013 roku, dzięki staraniom kilku lokalnych działaczy SLD oraz ich partnerów na czele z posłem Zbrzyznym, profesorem Speczikiem i Dyrektorem Andrzejem Zibrowem oraz po dwóch konferencjach naukowych w 2012 roku organizowanych przez powiat, z udziałem naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W lipcu 2013 roku , po wielu perturbacjach Inwestor uzyskał koncesję geologiczną pozwalającą na dalsze działania zmierzające do uruchomienia kopalni. 19 listopada 2013 roku australijska spółka Coal Holding rozpoczęła prace wiertniczo-geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich co oznaczało konkretne zaangażowanie kapitałowe inwestora.
7 odwiertów potwierdziło zasobność noworudzkiego złoża węgla koksującego najwyższej jakości.
W 2015 roku Inwestor przystąpił do procedury ujęcia projektu „ Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowa Ruda opracowując PZZ , Raport Środowiskowy i Projekty Kopalni . Gmina wiejska i miejska Nowa Ruda rozpoczęły procesy planistyczne we współpracy z Inwestorem w celu przyjęcia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z wpisaną inwestycją kopalni .
Z chwilą wejścia w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( DZ.U. z 2015 r. poz. 1777 ) powstał problem istotnie opóźniający proces planistyczny z planowaną kopalnią węgla koksującego, w gminach Nowej Rudy. Ten problem zdecydowanie przedstawili przedstawiciele inwestora Coal Holding, dyrektor generalny Andrzej Zibrow i dyrektor techniczny Aleksander Wardas, podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w dniu 22.04. 2016 roku , w siedzibie starostwa powiatowego w Kłodzku. Inwestor wprost zwrócił się o pomoc w realizacji Projektu, którą opóźniają w/w zmiany legislacyjne i niejasne interpretacje przepisów.
W/w przypadek inwestycji w Nowej Rudzie jest tylko jednym z wielu podobnych przykładów w kraju, dlatego legislacyjne rozwiązanie problemu przyśpieszenia prawnych i zwyczajowych procedur inwestycyjnych dla strategicznych Inwestorów tworzących bezcenne miejsca pracy, powinno nastąpić niezwłocznie, w trybie nadzwyczajnym i generalnie dla obszaru całej Polski.
Ponadto Projekt otwarcia kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie zasługuje na wyjątkowy priorytet ze wzglądu na jego wielką gospodarczą i społeczną wartość dodaną nie tylko dla powiatu kłodzkiego ale województwa i kraju.
Przedsięwzięcie w/w kopalni określają następujące informacje Inwestora;
- 300 – 500 mln zł , orientacyjne nakłady na budowę kopalni przez
spółkę Coal Holding, należącą do australijskiej grupy kapitałowej
Balamara
- 2000 osób, zakładana docelowa ilość miejsc pracy
- 2 lata pierwotnie zakładany termin powstania nowej kopalni w
przypadku ustania przeszkód prawnych
- Wacław i Lech, pola kopalniane do wydobycia węgla na łącznej
powierzchni ok. 20 km. kw.
- 7 zrealizowanych odwiertów, które pozwoliły oszacować 170 mln
ton zasobów węgla
- 2,5 mln ton węgla, zakładane wydobycie roczne
- wyrobiska ukośne, nie będzie pionowych szybów. Australijczycy
chcą stworzyć system tzw. wyrobisk upadowych a urobek ma być
wywożony na powierzchnię taśmociągami
- 2016/2017r, na przełomie roku spółka miała zamiar uzyskać
koncesję na wydobycie ale w zaistniałych okolicznościach ten
termin przesunie się.
Według klubu SLD zaistniała sytuacja musi być niezwłocznie uzdrowiona gdyż staje się absurdem, w którym niedoskonałe prawo i jego dowolne, pozbawione wykładni, zachowawcze interpretacje, hamują inwestycje powodując olbrzymie szkody gospodarcze i społeczne oraz paraliżują rozwój regionów i całego kraju.

WNIOSEK NR. 2
Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego aby wystąpić do Parlamentarzystów okręgu wałbrzyskiego z inicjatywą powołania Sejmiku Parlamentarno – Samorządowego Powiatu Kłodzkiego . Sejmik stanowiliby wszyscy parlamentarzyści Sejmu i Senatu RP oraz Europosłowie wybierani w powiecie a także Zarząd Powiatu Kłodzkiego z przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i przewodniczący Rady Powiatu oraz szefowie klubów Rady Powiatu. Celem Sejmiku ponad podziałami politycznymi byłoby regularnie omawianie najważniejszych problemów mieszkańców powiatu i sposobów ich rozwiazywania w sferze prawa stanowionego w Sejmie oraz działań na rzecz regionu, włącznie z priorytetowymi inwestycjami jak droga S8 czy Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący.
Uzasadnienie
Klub SLD radnych powiatu kłodzkiego uważa, że brakuje wspólnego działania parlamentarzystów na rzecz regionu ziemi kłodzkiej ponad podziałami politycznymi. Samorządowcy powiatu powinni mieć możliwość regularnych spotkań ze swoimi posłami . Forum Sejmiku Parlamentarno –Samorządowego odbywające się raz na kwartał lub co pół roku byłoby bardzo pożyteczne. Zarząd powiatu z w/w partnerami samorządowymi najlepiej ogniskuje strategiczne problemy regionu , które wymagają wspólnych działań strony parlamentarzystów jak w przypadku Kopalni Nowa Ruda czy innych ważnych inwestycji. Także parlamentarzyści dzięki Sejmikowi będą mogli lepiej monitorować sytuację w powiecie angażując się w działania na rzecz jego mieszkańców w sposób bardziej zorganizowany i skoordynowany między posłami różnych opcji politycznych.
Adam Łącki - Przewodniczący Klubu SLD Radnych Powiatu
Kłodzkiego
Kazimierz Drożdż – Sekretarz Klubu SLD Radnych Powiatu
Kłodzkiego
Janusz Charczuk – Członek Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego

________________________________________________________

Kłodzko dn. 28 kwietnia 2016 r.
Klub radnych SLD
Biuro Rady Powiatu Kłodzkiego
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie kłodzkim wspierając przyszłe i już uruchomione procesy inwestycyjne, w których pozyskani inwestorzy i samorządy mają wielkie problemy oraz opóźnienia spowodowane zmianami polskiego prawa, wnioskuje do Pana Prezydenta jak niżej;

Klub radnych SLD Rady Powiatu Kłodzkiego wnioskuje do Pana Prezydenta o podjęcie na podstawie art.118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych w celu koniecznego uproszczenia i przyśpieszenia procedury planistycznej obowiązującej gminy, dla inwestorów tworzących nowe zakłady produkcyjne i miejsca pracy.
Jednocześnie wnioskuje się o nową i obowiązującą właściwe organy wszystkich szczebli, jednoznaczną wykładnię prawną traktującą wielkie inwestycje rozwojotwórcze, tworzące nowe miejsca pracy w gminach, jako inwestycje celu publicznego. Inwestorzy takich inwestycji powinni korzystać w interesie publicznym ze specjalnej drogi legislacyjnej pozwalającej gminom wydawać decyzje o lokalizacji celu publicznego stosując zastępstwo planu miejscowego i traktować planistyczną przestrzeń w/w inwestycji jako wyłączoną dla nieprzerwanego kontynuowania procesu inwestycyjnego.

Uzasadnienie

Na przykładzie Projektu Inwestycyjnego „Nowa Ruda Węgiel Koksujący” obliczonego na 2000 miejsc pracy w powiecie kłodzkim o ok. 20% bezrobociu widać jak ułomnie wygląda proces inwestycyjny w Polsce, która w swojej narodowej strategii działania powinna przyciągać wielkich inwestorów stosując przyjazne prawo.
Dotychczasowa 5- letnia historia w/w przedsięwzięcia obrazuje skalę problemu a jednocześnie skalę marnowania wielkiej szansy rozwoju regionu ziemi kłodzkiej.
4 grudnia 2011 roku, w atmosferze niedowierzania została ogłoszona pierwsza deklaracja reaktywacji kopalni Nowa Ruda i deklaracja pozyskania inwestora. Inwestor z Australii , polskiego pochodzenia, pojawił się w lutym 2013 roku, dzięki staraniom kilku lokalnych działaczy SLD oraz ich partnerów na czele z posłem Zbrzyznym, profesorem Speczikiem i Dyrektorem Andrzejem Zibrowem oraz po dwóch konferencjach naukowych w 2012 roku organizowanych przez powiat, z udziałem naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W lipcu 2013 roku, po wielu perturbacjach Inwestor uzyskał koncesję geologiczną pozwalającą na dalsze działania zmierzające do uruchomienia kopalni. 19 listopada 2013 roku australijska spółka Coal Holding rozpoczęła prace wiertniczo-geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich co oznaczało konkretne zaangażowanie kapitałowe inwestora.
7 odwiertów potwierdziło zasobność noworudzkiego złoża węgla koksującego najwyższej jakości.
W 2015 roku Inwestor przystąpił do procedury ujęcia projektu „ Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący ” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowa Ruda opracowując PZZ , Raport Środowiskowy i Projekty Kopalni . Gmina wiejska i miejska Nowa Ruda rozpoczęły procesy planistyczne we współpracy z Inwestorem w celu przyjęcia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z wpisaną inwestycją kopalni .
Z chwilą wejścia w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( DZ.U. z 2015 r. poz. 1777 ) powstał problem istotnie opóźniający proces planistyczny z planowaną kopalnią węgla koksującego, w gminach Nowej Rudy. Ten problem zdecydowanie przedstawili przedstawiciele inwestora Coal Holding, dyrektor generalny Andrzej Zibrow i dyrektor techniczny Aleksander Wardas, podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w dniu 22.04. 2016 roku , w siedzibie starostwa powiatowego w Kłodzku. Inwestor wprost zwrócił się o pomoc w realizacji Projektu, którą opóźniają w/w zmiany legislacyjne i niejasne interpretacje przepisów.
W/w przypadek inwestycji w Nowej Rudzie jest tylko jednym z wielu podobnych przykładów w kraju, dlatego legislacyjne rozwiązanie problemu przyśpieszenia prawnych i zwyczajowych procedur inwestycyjnych dla strategicznych Inwestorów tworzących bezcenne miejsca pracy, powinno nastąpić niezwłocznie, w trybie nadzwyczajnym i generalnie dla obszaru całej Polski.
Ponadto Projekt otwarcia kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie zasługuje na wyjątkowy priorytet ze wzglądu na jego wielką gospodarczą i społeczną wartość dodaną nie tylko dla powiatu kłodzkiego ale województwa i kraju.

Przedsięwzięcie w/w kopalni określają następujące informacje Inwestora;

- 300 – 500 mln zł , orientacyjne nakłady na budowę kopalni przez spółkę Coal Holding, należącą do australijskiej grupy kapitałowej Balamara
- 2000 osób, zakładana docelowa ilość miejsc pracy
- 2 lata pierwotnie zakładany termin powstania nowej kopalni w przypadku ustania przeszkód prawnych
- Wacław i Lech, pola kopalniane do wydobycia węgla na łącznej powierzchni ok. 20 km. kw.
- 7 zrealizowanych odwiertów, które pozwoliły oszacować 170 mln ton zasobów węgla
- 2,5 mln ton węgla, zakładane wydobycie roczne
- wyrobiska ukośne, nie będzie pionowych szybów. Australijczycy chcą stworzyć system tzw. wyrobisk upadowych a urobek ma być wywożony na powierzchnię taśmociągami
- 2016/2017r, na przełomie roku spółka miała zamiar uzyskać koncesję na wydobycie ale w zaistniałych okolicznościach ten termin przesunie się.

Według klubu SLD zaistniała sytuacja musi być niezwłocznie uzdrowiona gdyż staje się absurdem, w którym niedoskonałe prawo i jego dowolne, pozbawione wykładni, zachowawcze interpretacje, hamują inwestycje powodując olbrzymie szkody gospodarcze i społeczne oraz paraliżują rozwój regionów i całego kraju.

Adam Łącki - Przewodniczący Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego
Kazimierz Drożdż - Sekretarz Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego
Janusz Charczuk - Członek Klubu SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego

Dodaj komentarz

Komentarze dla artykułu (36): Wnioski Klubu Radnych SLD do Prezydenta RP i parlamentarzystów

Obrazek użytkownika engels
 • engels
 • 28-04-2016

Na dziś projekt kopalni Nowa Ruda nie ma szans ze względów politycznych.
Obrazek użytkownika marks
 • marks
 • 29-04-2016

Na dziś projekt kopalni nie ma szans ze względu na niudolność gminy NR i Wójciny, Zawalono Studium i tyle. Jak ktoś przez prawie rok trzyma gotowe papiery, to nie ma co lamentować do Prezydenta.
Obrazek użytkownika Do engels i wspomnienia .
 • Do engels i wsp...
 • 29-04-2016

Co ty tam wiesz , tyle wiesz co zjesz , ps . czy to prawda z tym uranem , kto by w takiej kopalni pracował , powstanie , będzie się czym chwalić , jak na razie to tzw sztuczny dym , jeżeli powstanie i górnicy , będą tam zarabiać , po 10 tyś na rękę , o to tak , no to wtedy och i ach. Po likwidacji kopalni , też były pieniądze na przekształcenia , a co z nimi się stało ? Mówią ludzie że po to kopalnie były zlikwidowane by powstało osiedle tzw Złodziejówka ! Ciekawe czy to prawda , no to miasto do tej pory nie może się otrząsnąć , rodziny górnicze zostawiono na pastwę losu , psom na pożarcie , zamiast wskazać drogę jak mają dalej żyć , dać wędki , no ale wiadomo sprytni i cwani się do kaski dobrali i pokazano górnikom dwa gołe pośladki ! A teraz jak PIS dał 500 + to żółć ich zalewa , nikt z sromotnie przegranych partii nic by nikomu nie dał , tylko tyrać za niewolnicze wynagrodzenie, a dla biedy co , a no tani alkohol łatwo dostępny , a dla dzieci biedy co - tanie narkotyki , a wszystko po to by was wykończyć , zniewolić , wyprane mózgi propagandą maja robić , to co im każą .I TAK powstaje w ten sposób właśnie grono zamożnych posiadaczy , fortun pałaców i brylantów.
Obrazek użytkownika kabaret starszych panów
 • kabaret starszy...
 • 29-04-2016

Przepraszam czy ten tekst to na serio czy to może jakiś żart ?
Obrazek użytkownika Mieszkaniec1
 • Mieszkaniec1
 • 01-05-2016

Czy to prawda że Oktawiec nie pracuje już na basenie tylko teraz w urzędzie miasta?
Obrazek użytkownika Ciekawy życia
 • Ciekawy życia
 • 01-05-2016

Też tak coś słyszałem w tym temacie. Czyżby Służewski pogonił Oktawca z basenu? A na jakim stanowisku został zatrudniony Krzysio w UM? Czy był konkurs?
Obrazek użytkownika Bogdan Suchodolski
 • Bogdan Suchodolski
 • 01-05-2016

Moi drodzy, potwierdzam że Krzysztof Oktawiec nie pracuje już w spółce ZAMG i nie jest już obecnie jednym z kilku kierowników basenu tam zatrudnionych. W chwili obecnej został zatrudniony przez Burmistrza Michała Piszkę w Urzędzie Miasta na stanowisku kolejnego już z kolei doradcy Burmistrza. Siedzi w pokoju razem z doradcą Dolatą oraz rzecznikiem prasowym Jakubowskim.
Obrazek użytkownika Mieszkaniec1
 • Mieszkaniec1
 • 01-05-2016

Jak to? Co to ma znaczyć? Kolejny doradca burmistrza? Ilu już ich tam jest, pięciu sześciu? Czy to prawda?
Obrazek użytkownika skowronek ratuszowy
 • skowronek ratuszowy
 • 01-05-2016

Tak to prawda. Krzysio Oktawiec został kolejnym doradcą piszki. Kolejny utrzymywany z miejskiej kasy darmozjad, który nic nie robi i ciągnie miejski szmal. Pracownicy ratusza nie kryją już swojego oburzenia taką polityką personalną burmistrza i kolejnymi podobnymi nominacjami. My pracownicy magistratu mówimy jasno TO SKANDAL !!!!!
Obrazek użytkownika Ciekawy życia
 • Ciekawy życia
 • 01-05-2016

Czyli jednak Służewski przegonił nieudacznika Krzysia pismaka z pływalni. I nawet Piszko i Skrobot nie pomogli, nie wspominając już nawet o nowych przyjaciołach Krzysia niejakich Karolczakach, ha ha. Brawo Panie Grzegorzu! Tak trzymać, niech Pan pokaże tym szkodnikom i nieudacznikom gdzie ich miejsce.
Obrazek użytkownika będący w temacie
 • będący w temacie
 • 01-05-2016

Ludzie to nie tak! To nie żaden jakiś Służewski czy inny pogonił Oktawca, tylko Krzysiek sam w porę uciekł z tonącego okrętu jakim jest spółka zamg i basen. Zamg i basen toną w długach, sytuacja finansowa spółki jest katastrofalna. Piszcie co chcecie ale Krzysiek miał nosa i jego przejście do ratusza akurat w tym momencie to po prostu szach mat w jego wykonaniu.
Obrazek użytkownika Bogdan Suchodolski
 • Bogdan Suchodolski
 • 01-05-2016

Odnosząc się do wpisu przedmówcy, przyznać trzeba że rzeczywiście kondycja finansowa spółki ZAMG jest bardzo zła. Na pewno nie polepszyło jej również stworzenie nowego, sztucznego stanowiska tj. dyrektora twierdzy i basenu oraz obsadzenie na nim Pana Janusza Skrobota za wynagrodzeniem 6000 zł miesięcznie netto. Co by nie mówić jedno jest pewne, los prezesa Pełyńskiego jest już przesądzony. W lipcu w spółce zamg będą znowu przetasowania i duże zmiany personalne. Szkoda tylko Pana Pełyńskiego bo to kompetentna i zrównoważona osoba. Ale jak widać dla takich osób nie ma miejsca w obecnej administracji burmistrza Piszki.
Obrazek użytkownika skowronek ratuszowy
 • skowronek ratuszowy
 • 01-05-2016

Potwierdzam z informacji ratuszowych wynika że na okres wakacyjny zaplanowane są zmiany personalne we władzach zamgu w tym zmiana prezesa i nie tylko.
Obrazek użytkownika Ciekawy życia
 • Ciekawy życia
 • 01-05-2016

A kto jest namaszczany na nowego prezesa zamgu?
Obrazek użytkownika skowronek ratuszowy
 • skowronek ratuszowy
 • 01-05-2016

Najczęściej padające nazwiska to Biernacki i Gaweł.
Obrazek użytkownika będący w temacie
 • będący w temacie
 • 01-05-2016

Tak ta dwójka orłów jest najczęściej wymieniana.
Obrazek użytkownika Ciekawy życia
 • Ciekawy życia
 • 01-05-2016

A w jakich to sprawach Krzysio dostał etat w ratuszu żeby doradzać Piszce? Wie ktoś?
Obrazek użytkownika skowronek ratuszowy
 • skowronek ratuszowy
 • 01-05-2016

Doradca ds. budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy miejskiej Kłodzko.
Obrazek użytkownika Ciekawy życia
 • Ciekawy życia
 • 01-05-2016

A gdzie te elektrownie miały by niby powstać?
Obrazek użytkownika skowronek ratuszowy
 • skowronek ratuszowy
 • 01-05-2016

Okolice ulic Korczaka i Nowy Świat.
Obrazek użytkownika Bogdan Suchodolski
 • Bogdan Suchodolski
 • 01-05-2016

Dokładna nazwa obecnego stanowiska Pana Krzysztofa Oktawca to Doradca Burmistrza ds. budowy elektrowni wiatrowych i wodnych oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wód gruntowych i rzecznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kłodzko.
Obrazek użytkownika Mieszkaniec1
 • Mieszkaniec1
 • 01-05-2016

A konkurs był?
Obrazek użytkownika Bogdan Suchodolski
 • Bogdan Suchodolski
 • 01-05-2016

Konkursu nie było.
Obrazek użytkownika skowronek ratuszowy
 • skowronek ratuszowy
 • 01-05-2016

Nie było !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obrazek użytkownika KGO
 • KGO
 • 01-05-2016

Nowa opozycyjna gazeta, która trafi do mieszkańców w odpowiednim czasie dokładnie opisze wszystkie nominacje jakie nastały za czasów Piszki oraz wiele innych ciekawostek. Będzie co czytać. KHK przy tym to pikuś :-)
Obrazek użytkownika Hiacynta B
 • Hiacynta B
 • 02-05-2016

To cała PO , a jednak ! Były Bogusław Szpytma był skarbem dla Kłodzka !!! Ciekawe czy nasi z PO , też uciekną do Nowoczesnęj , biorąc przykład z Wrocławia , czy dalej , i dalej tego , tam ...... ten. Wszak poparcie spada tej partii lotem błyskawicy !
Obrazek użytkownika Henio
 • Henio
 • 02-05-2016

Nareszcie doczekam się prawdziwej opozycyjnej gazety , bo to wszystko to wielkie lizusostwo , rodzinne układy , a potem mamy to co mamy , jak władza sobie ewidentnie nie radzi niech się podda , ustąpi , i wielka zmiana , i żądania i wymagania od nowej , i wszystko będzie chodziło jak szwajcarskim zegarku .
Obrazek użytkownika Nawiedzona
 • Nawiedzona
 • 02-05-2016

Droga opozycjo , tylko bacznie , obserwujcie by przy okazji nie powstało wielkie śmieciowisko odpadów wiatrowych przestarzałych , ściągniętych z ,, jewropy " bo ponoć , nie mają gdzie to składować , żyjemy w pięknym miejscu , i mamy o naszą kotlinę dbać , powiem więcej musimy uczynić co się da by była jeszcze ładniejsza , bo to jest , prawdziwe zawsze będzie atrakcyjne i fajne.
Obrazek użytkownika Nawigator
 • Nawigator
 • 02-05-2016

Gratuluję inicjatorom obu wniosków. Oceniam je jako bardzo merytoryczne oraz niezwykle ważne dla regionu. Brawo Klub SLD Radnych Powiatu Kłodzkiego.
Obrazek użytkownika do Bogdana Sucholskiego
 • do Bogdana Such...
 • 02-05-2016

Słabo ocenia pan pensje dyrektora Skrobota :)
Obrazek użytkownika kto wie
 • kto wie
 • 02-05-2016

A jak tam redaktor Rudziński z Bożej łaski podobno już wywalony z EG. Czy to prawda, że naraził właściciela gazety na straty?
Obrazek użytkownika do navigatora
 • do navigatora
 • 02-05-2016

Te wnioski kabaretu starszych panów mają się tak jak akcja zima na wiosnę. Należy je rozpatrywać w kategoriach popular political fantasy. Jakoś sobie nie wyobrażam aby nic nie mogąca ,,siła,, ze szczątkową reprezentacją w powiecie mogła kogoś do czegoś namówić.:)Tym bardziej , że gdy np.taki pan Łącki był przy politycznym korycie to jakoś nie miał zapału do tworzenia sojuszy promujących reaktywację owej nieszczęsnej kopalni. ps. .Ekonomia. Cena węgla koksującego to nadal pełna lipa.Czyli biznes jest na ten moment nieopłacalny chyba , że chodzi o wydobywanie czegoś zupełnie innego...
Obrazek użytkownika dd
 • dd
 • 03-05-2016

Dziś w Kłodzku KODerzy rozdają darmowe Konstytucje. Podobno mieli też rozdawać uczniom tablety, które w 2008 r. obiecał premier Tusk z PO. Ale tabletów nie dowieźli....
Obrazek użytkownika uwaga
 • uwaga
 • 03-05-2016

A KIEŁBASKI I PIWKA NIE ROZDAWALI !!! TAK JAK KIEDYŚ , GŁOS WYBORCZY A POTEM MAJĄTKI ZA FRI I HULAJ DUSZA HULAJ ..... NOWA MA BYĆ KONSTYTUCJA , A DLACZEGO BY JĄ NIE ZMIENIAĆ POD LUD KTÓRY NIE MA OLBRZYMIEJ KASY NA KONCIE I PRACUJE ZA NIEWOLNICZE PENSJE WE WŁASNYM KRAJU ! W NOWEJ KONSTYTUCJI POWINIEN BYĆ ZAPIS O ODBIERANIU TYCH WIELKICH MAJĄTKÓW TYM KTÓRZY NIE PŁACILI PODATKÓW , DOROBILI SIĘ POTĘŻNEJ KASY ! W SPOSÓB NIELEGALNY LUB WYKORZYSTUJĄC STOŁKI , STANOWISKA , ITP . KONIEC CWANIACTWA I RŻNIĘCIA POLAKÓW I PAŃSTWO JAK SIĘ CHCE .
Obrazek użytkownika Wers jeden
 • Wers jeden
 • 04-05-2016

7 maja będą rozdawać w Warszawie posiłki. Zapisy na darmowy przejazd do Warszawy u naszej posłanki.
Obrazek użytkownika POGODA DLA BOGACZY
 • POGODA DLA BOGACZY
 • 05-05-2016

No dla was skromny jednorazowy posiłeczek , oj na wystawną kolację za 10 tyś wytwornej restauracji was nie zaproszą , na jesiotry , szampan i kawior z truflami przy wytwornej , romantycznej muzyce też nie , menu to : kiełbasa z wody malowana farba niby że wędzona , duża buła na rozpulchniaczach i cebula zeszłoroczna , obrana do ręki na zakąskę tak , wywalczcie im bogactwo , miliony , dobrobyt , potrzebują was by im i ich rodziną żyło się dobrze i dostatnio by mogli dalej i dalej ssać . Ale jak już zwycięża to już na drugi dzień , po zwycięstwie , odwrócą się do was plecami i pokażą wam dwa blade gołe pośladki . I nurze dalej tyrać za 1200 zł , bo nie ma , nie ma , nie ma , bieda ! SKORUMPOWANYM PAŃSTWIE ZAWSZE BĘDZIE ŻLE !!!! Nie dajcie się wykorzystywać na MAXSA.

Fot. Czytelnicy

Strachocin: Czołowe zderzenie dwóch aut, są poszkodowani.

Kobiecym Okiem: Letnie wydanie naszego magazynu cieszy się dużym zainteresowaniem. Już teraz możesz obejrzeć go w wersji cyfrowej.

W Kłodzku powstała dyskoteka. Dziś nastąpi jej otwarcie. Jak wygląda?

Zamów reklamę

Skontaktujemy się z Tobą

Interesujesz się reklamą w gazecie? Może chcesz wynająć billboard lub promować się na tym portalu internetowym. Uzupełnij poniższe dane, a uzyskasz ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Formularz został wysłany.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×